Jesus Is Life

The Gospel According to John

News

view:  full / summary

Sa bahay ng aking ama

Posted by dondonbaas on March 2, 2016 at 8:50 PM Comments comments (0)

Si jesus ang daan patungo sa ama

Juan 14

Sinabi ni felipe sa kanya panginoon,ipakita mo sa amin ang ama at iyon ay sapat na sa amin.

9.Sinabi ni jesus sa kanya felipe,matagal ng panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala?

10.Hindi ka ba sumasampalataya na ako ay nananahan sa ama at ang ama ay nananahan sa akin?

11.Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa ama at ang ama ay sumasa

akin.ngunit kung hindi,sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa.

12.Katotohanan, katotohanan ang sinsabi ko sa inyo siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko.Higit na dakilang mga gawa kaysa sa mga ito ang gagawin niya sapagkat ako ay pupunta sa ama.

13.Anuman ang inyong hingin sa pangalan ko,iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang ama sa pamamagitan ng anak. 

In my father's house

Posted by dondonbaas on January 31, 2016 at 8:45 PM Comments comments (0)

In my father's house

Sa bahay ng aking ama


February 1, 2016

 

Juan 14

 

22.Sinabi sa kanya ni judas,panginoon papaanong ipahahayag mo sa amin ang iyong sarili sa amin at hindi sa sangkatauhan?

23.Sumagot si jesus at sinabi sa kanya:kung ang sinuman ay umiibig sa akin,tutuparin niya ang aking mga salita siya ay iibigin ng aking ama.Kami ay pupunta sa kanya at mananahan na kasama niya.

Sa bahay ng aking ama

Posted by dondonbaas on January 10, 2016 at 9:40 PM Comments comments (0)

 

 

 

 

 

 

 

Say something about this...

                                                Sa bahay ng aking ama

 

In my father's house

4 mins ·11-01-2016

 

Juan 14

 

5.Sinabi sa kanya ni tomas panginoon,hindi po namim alam kong saan kayo pupunta.Paano namim malalaman ang daan?

6.Sinabi ni jesus sa kanya ako ang daan ang katotohanan at ang buhay.Walang makakapunta sa ama maliban sa pamamagitan ko.


In my father's house

Posted by dondonbaas on July 30, 2014 at 10:10 PM Comments comments (1)

John 14

1."Do not let your heart be troubled.You have put your trust in god,put your trust in me also.

2.There are many rooms in my father's house.If it were not so, I would have told you.I am going away to make a place for you.

3.After I go and make a place for you,I will come back and take you with me.Then you may be where I am.

4.You know where I am going and you know how to get there."

5.Thomas said to jesus,"Lord we do not know where you are going.How can we know the way to get there?"

Jesus comforts his followers

Posted by dondonbaas on July 26, 2014 at 4:55 AM Comments comments (2)

John 14

1.Do not let your heart be troubled.You have put your trust in god, put your trust in me also.

2.There are many rooms in my father's house.If it were not so,I would have told you.I am going away to make a place for you.

3.After I go and make a place for you,I will  come back and take you with me.Then you maybe were I am.

God so loved the world

Posted by dondonbaas on November 30, 2012 at 2:30 AM Comments comments (1)

John 3


16.God so loved the world that he gave his only son,so that everyone who believes in him won`t perish but will have eternal life.

Betrayal of Christ

Posted by dondonbaas on March 7, 2012 at 12:40 AM Comments comments (4)

John 13

21.Now jesus deeply troubled,and he exclaimed,"I tell you the truth,one of you will betray me!"


22.The disciples looked at each other,wondering whom he could mean.


23.The disciple jesus loved was sitting next to jesus at the table.


24.simon peter motioned to him to ask,"who`s he talking about?"


25.So that disciple leaned over to jesus and ask,"lord who is it?"


26.Jesus responded,"It is the one to whom i give the bread i dip in the bowl."And when he had dipped it,he gave it to judas,son of simon iscariot.


27.When judas had eaten the bread,Satan entered to him.Then jesus told him,"Hurry and do what you are going to do."


Jesus Is Life

Posted by dondonbaas on August 31, 2011 at 9:05 PM Comments comments (1)
John 14
6.I am the way the truth and the life.No one can come 
to the father except through me.

Rss_feed