Jesus Is Life

The Gospel According to John

News

Sa bahay ng aking ama

Posted by dondonbaas on March 2, 2016 at 8:50 PM

Si jesus ang daan patungo sa ama

Juan 14

Sinabi ni felipe sa kanya panginoon,ipakita mo sa amin ang ama at iyon ay sapat na sa amin.

9.Sinabi ni jesus sa kanya felipe,matagal ng panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala?

10.Hindi ka ba sumasampalataya na ako ay nananahan sa ama at ang ama ay nananahan sa akin?

11.Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa ama at ang ama ay sumasa

akin.ngunit kung hindi,sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa.

12.Katotohanan, katotohanan ang sinsabi ko sa inyo siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko.Higit na dakilang mga gawa kaysa sa mga ito ang gagawin niya sapagkat ako ay pupunta sa ama.

13.Anuman ang inyong hingin sa pangalan ko,iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang ama sa pamamagitan ng anak. 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments